História

verzia 1.1.3.8 (17. november 2023)

 • Oprava. Chyba pri zmene jazyka.

VERZIA 1.1.3.7 (1. SEPTEMBER 2022)

 • Ukončenie vypisovania súboru pomocou klávesy Escape.

VERZIA 1.1.3.6 (1. SEPTEMBER 2022)

 • Oprava. Na niektorých verziách Windowsu aplikácia krachla po funkcii Vložiť čas a dátum.
 • Oprava. Ak sa do aplikácie niečo napísalo a vybrala sa funkcia Nový súbor pomocou klávesovej skratky Ctrl+N alebo funkcia Otvoriť súbor pomocou klávesovej skratky Ctrl+O a potvrdilo sa, že súbor netreba uložiť, potom nefungovala klávesa Ins.
 • Oprava. Pri použití alternatívnych klávesových skratiek pre kopírovanie a prilepovanie textu – Ctrl+Ins, Shift+Ins sa súčasne aj prepínal mód vkladania textu Ins/Ovr.
 • Anglický preklad.

VERZIA 1.1.3.2 (5. október 2021)

 • Zmena vzhľadu About dialógu.
 • Zmena názvu položky v menu – Konvertovať na HTML odstavce.
 • Oprava. Nepresne sa vypočítavala výška Status baru. Ak sa zmenilo rozlíšenie systémového písma na 120 dpi prejavovalo sa to zlým vykresľovaním Status baru.
 • Oprava. Zmena šírky niektorých segmentov v Status bare. Ak sa zmenilo rozlíšenie systémového písma na 120 dpi, nezobrazovali sa konce textu v niektorých segmentoch.
 • Oprava. Zle sa vypisovali súradnice v Statuse, ak sa zmena urobila pomocou funkcie Vybrať všetko a textový kurzor nebol na prvom riadku.
 • Oprava. Ak bol urobený v texte výber tak, že siahal na začiatok alebo na koniec súboru a textový kurzor sa po stlačení kláves Home, End, šípka vľavo, šípka vpravo dostal na začiatok, respektíve na koniec súboru, neupravilo súradnice kurzoru.
 • Oprava. Na Windows 10 nevypísalo názov do záhlavia okna a verziu programu v About dialógu.
 • Oprava. Po otvorení dialógového okna „Písmo“ v menu „Formát“, veľkosť písma bola nastavená na nezmyselne veľkú hodnotu. Funkcia GetTextMetricsW z nejakého dôvodu vracia o 3 bajty viac, ako by mala, a tak prepísala hodnotu veľkosti písma v nasledujúcej premennej.

VERZIA 1.1.2.4 (23. APRÍL 2021)

 • Oprava. Nepresne sa vypočítavala výška Status baru. Ak sa zmenilo rozlíšenie systémového písma na 120 dpi prejavovalo sa to zlým vykresľovaním Stutus baru.

VERZIA 1.1.2.3 (7. OKTÓBER 2020)

 • Oprava. Položka „Vymazať schránku“ bola aktívna, aj keď bola schránka prázdna.
 • Oprava. Ak sa urobila zmena v nahranom súbore a potom sa dal otvoriť iný súbor cez nedávno otvorené súbory, v hláške či uložiť zmeny sa objavilo meno otváraného súboru a nie pôvodného, v ktorom sa urobili zmeny.
 • Opravy a úpravy v rutine nahradzovania textu.

VERZIA 1.1.2.0 (15. AUGUST 2020)

 • Vertikálne centrovanie výsledku hľadania.

VERZIA 1.1.1.9 (17. MÁJ 2020)

 • Oprava. Ak sa v Overwrite móde stlačil Enter uprostred textu, na novom riadku vymazalo znak.
 • Oprava. Po zmene horizontálnej veľkosti okna aplikácie, neprekresľovalo niektoré segmentu Status baru.

VERZIA 1.1.1.7 (25. FEBRUáR 2020)

 • Podpora Unicode

VERZIA 1.1.1.6 (20. OKTÓBER 2019)

 • Možnosť vrátiť späť operáciu „Nahradiť všetko“. Nahradzovanie sa síce skoro dvakrát spomalilo, ale stále je veľmi rýchle.
 • Oprava. Ošetrenie proti zlyhaniu alokácie pamäte vo funkcii „Zalomenie“.
 • Oprava. Ak z nejakého dôvodu zlyhalo nahranie súboru cez „Nedávno otvorené súbory“ v menu „Súbor“, vymazal sa príznak modifikácie. Ak bol pred nahrávaním v programe nejaký zmenený text a dal sa po zlyhaní ukončiť program, nezobrazila sa hláška, či má súbor uložiť.
 • Oprava. Ak z nejakého dôvodu zlyhalo nahranie súboru cez Drag&Drop operáciu, vymazal sa príznak modifikácie. Ak bol pred nahrávaním v programe nejaký zmenený text a dal sa po zlyhaní ukončiť program, nezobrazila sa hláška, či má súbor uložiť.

VERZIA 1.1.1.2 (1. OKTÓBER 2019)

 • Oprava. Chyba vo funkcii konvertovania na HTML odstavce.
 • Oprava. Ak sa uložil nový súbor, potom sa v súbore urobila nejaká zmena a súbor sa dal uložiť, znova vyskočil dialóg „Uložiť ako“.
 • Vylepšené centrovanie dialógov.

VERZIA 1.1.0.9 (5. JÚL 2019)

 • Oprava. Chyba pri formátovaní číselných reťazcov, kde sa oddeľovali tisícky. Následkom toho sa zle zobrazovali čísla riadkov v Statuse.
 • Zmena znakovej sady zobrazovaného písma, ak sa zmení jazyk vstupu.
 • Zobrazenie čísla kódovej stránky ANSI jazyka vstupu z klávesnice v Status bare.

VERZIA 1.1.0.6 (1. MÁJ 2019)

 • Oprava. Pri otváraní súboru z príkazového riadku alebo poklepaním na ikonu sa aplikácia zasekla.

VERZIA 1.1.0.5 (27. marec 2019)

 • Oprava. Ak sa program spúšťal poklepaním na ikonu textového súboru a otvorenie súboru z nejakého dôvodu zlyhalo, nenastavilo po spustení programu názov okna.
 • Oprava. Nechceli sa otvárať súbory s príznakom len na čítanie.
 • Oprava. Ak sa súbor uložil so zmeneným názvom pomocou funkcie „Uložiť ako“, nenastavilo do názvu okna nový názov súboru.
 • Oprava. Pri pokuse uložiť súbor, ktorý je len na čítanie, nezobrazilo chybovú hlášku.
 • Oprava. Ak sa ukončovala aplikácia s otvoreným súborom, ktorý má príznak len na čítanie, v ktorom boli vykonané nejaké zmeny a zadalo sa uložiť zmeny, po chybovej hláške sa nezobrazil dialóg „Uložiť ako“, ale aplikácia sa ukončila bez uloženia zmien.
 • Ak pri otváraní súboru z príkazového riadku alebo z menu naposledy otvorených súborov sa daný súbor nenájde, zobrazí sa v správe „Súbor sa nenašiel“ aj názov súboru.


VERZIA 1.0.9.9 (7. FEBRUÁR 2019)

 • Zmenšená veľkosť súboru o 0,5 kB.
 • Oprava. Ak sa okno aplikácie maximalizovalo alebo zobrazilo na celú obrazovku, potom sa v tomto stave aplikácia ukončila a znovu spustila a potom sa zrušila maximalizácia alebo zobrazenie na celú stranu, okno sa nezobrazilo na pôvodných súradniciach.
 • Oprava. Ak sa okno aplikácie minimalizovalo, potom sa ukončila aplikácia a znovu spustila, okno sa nezobrazilo na pôvodných súradniciach a navyše malo nulovú šírku a výšku.


VERZIA 1.0.9.6 (6. FEBRUÁR 2019)

 • Ošetrenie hodnôt ako sú súradnice okna, výška a šírka okna načítaných pri štarte zo zdieľanej pamäte, aby sa náhodou nenačítali nezmyselné hodnoty.
 • Oprava. Chyba vo funkcii „Nahradiť všetko“ v prípade, že nezáleží na veľkosti znakov, znak v texte sa zhoduje s prvým znakom hľadaného slova a je veľký. Tento znak sa po nahradzovaní v texte zmenil na malý.
 • Oprava. Po zmene jazyka rozhrania nezobrazilo v menu zaškrtnutia položiek.

Verzia 1.0.9.3 (5. december 2018)

 • Oprava. Po zmene zalomenia a vykonaní zmeny v texte sa nezobrazila hviezdička v záhlaví okna.
 • Oprava. Po uložení dokumentu funkciou „Uložiť ako“ sa názov dokumentu nezobrazil v zozname naposledy otvorených súborov.
 • Oprava. Chyby vo funkcii „Konvertovať na Html odstavce“.
 • Zmenená klávesová skratka pre „Uložiť ako“ na Ctrl+Shift+S a zmena menu položky „Konvertovať na Html odstavce“ kvôli budúcim funkciám.

Verzia 1.0.8.9 (21. november 2018)

 • Zmena spôsobu ukladania väčšiny nastavení do ini súboru. Nastavenia sa ukladali až pri ukončení programu, preto keď sa zmenilo nejaké nastavenie a otvorila sa nová inštancia programu, nové nastavenie sa neaplikovalo.
 • Ošetrenie hodnôt načítaných z ini súboru, aby sa náhodou nenačítali nezmyselné hodnoty, napríklad záporná šírka okna.

Verzia 1.0.8.7 (9. november 2018)

 • Oprava. Položky „Hľadať predošlé“ a „Vymazať riadok“ neboli zošednuté, keď nebol v okne žiadny text.
 • Pridaná funkcia „Obrátiť poradie písmen“ v menu „Úpravy“.

Verzia 1.0.8.5 (1. november 2018)

 • Vytvorená nápoveda, ktorá sa dá spustiť v menu Pomocník alebo pomocou klávesovej skratky F1.
 • Pri vypnutí systému, ak je súbor modifikovaný, pýta sa, či ho uložiť.
 • Operácie „Zmeniť na malé“, „Zmeniť na veľké“ a „Otočiť veľkosť písmen“ sa dajú vrátiť späť.
 • Čísla v Status bare majú po tisíckach medzery pre lepšiu čitateľnosť.
 • Oprava. Pri pokuse o zatvorenie modifikovaného súboru s potvrdením „Uložiť“, súbor neuložilo.
 • Oprava. Ak sa zobrazil dialóg Tlačiť, potom už nechcelo zobrazovať dialóg Nastavenie strany.
 • Oprava. Pri spúšťaní z príkazového riadku sa pokúšalo otvoriť súbor, aj keď žiadne meno súboru na otvorenie nebolo zadané.
 • Oprava. Funkcia „Vypísať súbor“ nefungovala správne v prípade, že sa mal vypísať prázdny súbor.
 • Oprava. Pri „Nahradiť všetko“ keď sa nahradzovalo kratším reťazcom a medzi nahradzovanými reťazcami bol nejaký text, tento text medzi nimi nespracovalo správne.
 • Oprava. Pri „Nahradiť všetko“ v prípade, že nezáleží na veľkosti písmen a nahradzovalo sa reťazcom s rovnakou dĺžkou, akú mal hľadaný reťazec a medzi hľadanými reťazcami bol nejaký text, nahradilo len prvý reťazec.
 • Oprava. Chyba vo funkcii „Nahradiť všetko“ v prípade, že reťazec, ktorým sa nahradzovalo bol kratší alebo dlhší ako hľadaný a nezáležalo na veľkosti písmen.

Verzia 1.0.7.4 (11. máj 2018)

 • Vytvorená nová kategória v hlavnom menu s názvom „Html“, ktorá má uľahčiť editovanie html kódu. Do tejto kategórie bola presunutá funkcia „Konvertovať na Html odstavce“ z kategórie „Úpravy“.
 • V „Html“ kategórii bola pridaná funkcia „Tučné písmo“.
 • V „Html“ kategórii bola pridaná funkcia „Kurzíva“.
 • Oprava. Funkcia „Konvertovať na HTML odstavce“ nepracovala správne, pokiaľ výber textu nebol na začiatku súboru.
 • Oprava. Funkcia „Nahradiť všetko“ nefungovala správne v prípade, že reťazec, ktorým sa nahradzovalo bol dvakrát alebo viac dlhší ako hľadaný.
 • Oprava. Funkcia „Nahradiť všetko“ v prípade, že reťazec, ktorým sa nahradzovalo bol dlhší ako hľadaný je menej náročná na pamäť. Funkcia mohla dokonca spôsobiť krach aplikácie pri veľkých súboroch, pretože nebolo ošetrené zlyhanie alokácie pamäte.
 • Oprava. Po zmene jazyka nezobrazilo históriu otvorených súborov v menu Súbor.

Verzia 1.0.6.7 (26. február 2018)

 • Podpora viacerých jazykov.
 • Pridaný český preklad.
 • Pridaná funkcia „Hľadať predchádzajúce“.
 • Zapamätáva si nastavenia „Smer hľadania“ a „Veľkosť písmen“ v dialógoch „Nájsť“ a „Nahradiť“.
 • Ak bol text vo výbere dlhší ako 80 znakov, neprekopírovalo ho do dialógov „Nájsť“ a „Nahradiť“, aj keď sú pri hľadaní podporované reťazce do dĺžky 256 znakov.
 • Ak už bol zobrazený dialóg „Nájsť“ alebo „Nahradiť“ a bola znova aktivovaná funkcia „Nájsť“ alebo „Nahradiť“, neaktivovalo existujúci dialóg, ale vytvorilo ďalší.

Verzia 1.0.6.1 (15. január 2018)

 • Maximálna dĺžka hľadaného textu bola z 80 znakov zvýšená na 256 znakov.
 • Oprava. Opravená chyba pri funkcii „Nahradiť“, ak bol textový reťazec, ktorým sa nahradzuje dlhší ako nahradzovaný.
 • Oprava. Pri kopírovaní vybraného textu do dialógov pre hľadanie a nahradzovanie textu, nevložilo na koniec reťazca ukončovaciu nulu, a tak v dialógu zostal koniec z predchádzajúceho hľadaného textu.

Verzia 1.0.5.8 (22. december 2017)

 • Zrýchlená funkcia „Nahradiť všetko“ s nastavením „Nezáleží na veľkosti písmen“.
 • Oprava. Opravený bug vo funkcii „Nahradiť všetko“ s nastavením „Nezáleží na veľkosti písmen“.
 • Oprava. „Nahradiť všetko“ nefungovalo, ak sa nahradzoval len jeden znak prázdnym reťazcom.
 • Oprava. Po nahradzovaní textových reťazcov funkciou „Nahradiť všetko“ nedetekovalo, že text bol zmenený.

Verzia 1.0.5.4 (31. august 2017)

 • Progress bar pri otváraní a ukladaní súboru.
 • Zrýchlené operácie s textom ako konvertovanie na malé a veľké písmená.
 • Oprava. Ak sa na prvom riadku stlačil Enter a potom sa dal ukončiť program, nepýtalo sa, či uložiť zmenu.

Verzia 1.0.5.1 (27. júl 2017)

 • Výrazne zrýchlené vyhľadávanie a nahradzovanie textu.
 • Oprava. Po Označiť všetko neaktualizovalo Status bar.
 • Oprava. Znak v Statuse sa nemenil ak sa robil výber smerom doprava.
 • Oprava. Znak v Statuse sa nemenil, ak sa vymazal znak v textovom poli pomocou Delete.
 • Oprava. Pole „Znak“ v Statuse sa v určitých prípadoch nevykresľovalo.
 • Indikácia Caps Lock a Num Lock v Status bare.
 • Pri vytvorení nového okna aplikácie sa nové okno neobjaví na tom istom mieste ako staré.

Verzia 1.0.4.4 (10. jún 2017)

 • Pridaná funkcia „Konvertovať výber na HTML odstavce“.
 • Opravená chyba – Pri zmene formátu textu nenastavilo novú farbu textu.
 • Spracovanie príkazového riadku. Podporuje sa zatiaľ 1 argument a to názov súboru na otvorenie. Umožňí sa tak aj asociovanie txt súborov s ASM Notepadom.
 • Opravená chyba – Aj keď v ini súbore nebola žiadna MRU položka, vytvorilo v menu separátor.

Verzia 1.0.4.0 (6. december 2016)

 • Opravená chyba – Zapnutie alebo vypnutie zalomenia textu zrušilo farbu textu a pozadia.
 • Opravená chyba – Zapnutie alebo vypnutie zalomenia textu vyplo indikáciu INS/OVR.
 • Pri naposledy otvorených súboroch sú pridané poradové čísla, ktoré slúžia aj ako klávesové skratky.

Verzia 1.0.3.7 (10. december 2015)

 • Slová v dialógu „Hľadať a Nahradiť“ sa ukladajú do ini súboru.
 • Upravený Status bar: počet znakov vo výbere, počet riadkov, kód znaku, mód vkladania textu.
 • Pridaná funkcia „Zostať v popredí“.
 • Pridaná funkcia „Skryť do Tray“.
 • Pridaná funkcia „Naposledy otvorené súbory“.
 • Pridaná funkcia „Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov“.
 • Pridaná funkcia „Vybrať riadok“.
 • Pridaná funkcia „Vymazať riadok“.
 • Opravené chyby v hľadacej a nahradzovacej rutine.
 • Opravená chyba – Funkcia Vypísať súbor nespracovávala ukončenia riadkov.
 • Do názvu okna dá hviezdičku, ak došlo k zmene v texte súboru.

Verzia 1.0.2.6 (7. október 2014)

 • Automatické vypísanie súboru. Funguje to tak, ako keby bol súbor ručne vyťukaný na klávesnici. Vhodné napríklad pri robení videotutoriálov.

Verzia 1.0.2.5 (4. október 2014)

 • Konvertovanie na malé a na veľké pracuje aj so znakmi s diakritikou.
 • Otočenie veľkosti písmen funguje aj so znakmi s diakritikou.
 • Konvertovanie sa dá vrátiť späť.
 • Pridaná funkcia „Uložiť a zavrieť“.
 • Opravená funkcia „Nahradiť“. Po nahradení sa dá zmena vrátiť späť.
 • Oprava. Po spustení programu bola aktívna položka „Späť“ v menu „Úpravy“.

Verzia 1.0.1.9 (27. september 2014)

 • Oprava. Položky v menu „Upraviť“ – „Hľadať“, „Hľadať ďalej“, „Nahradiť“, „Prejsť na“, „Vybrať všetko“ sa neaktivovali na prázdnom riadku, aj keď sa v edit boxe nachádzal nejaký text.
 • V dialógu „Hľadať“ pribudla možnosť „Iba celé slová“.
 • Otvorenie novej inštancie programu.
 • Program si pamätá, či bol pred zatvorením maximalizovaný.
 • Zobrazenie programu na celú obrazovku.
 • Vymazanie schránky.
 • Text z výberu je skopírovaný do dialógu „Hľadať“ a „Nahradiť“.
 • Opravená funkcia „Nahradiť všetko“. Ak bol hľadaný reťazec vo výbere, tak ho nenahradilo.

Verzia 1.0.1.1 (22. september 2014)

 • Opravená zle fungujúca hláška „Text sa zmenil. Uložiť?“ Po stlačení Áno síce zmeny uložilo, ale neskončilo program, neurobilo nový súbor, ani neotvorilo súbor.
 • Konvertovanie textu na malé písmená.
 • Konvertovanie textu na veľké písmená.
 • Otočenie veľkosti písmen naopak.
 • Nastavenie farby pozadia.
 • Nastavenie farby textu.

Verzia 1.0.0.5 (7. júl 2014)

 • Opravená zle fungujúca hláška „Text sa zmenil. Uložiť?“
 • Opravená zle počítaná pozícia kurzora v statuse, ak text obsahuje viac riadkov a robí sa výber smerom dole.

Verzia 1.0.0.3 (18. marec 2014)

 • Možnosť editovať súbory väčšie ako 64kB.

Verzia 1.0.0.2 (7. október 2013)

 • Opravená nefunkčná položka Späť v menu Úpravy.
 • Položka Prilepiť v menu Úpravy funguje len vtedy, ak sa v schránke nachádza nejaký text.

Verzia 1.0.0.0 (3. október 2013)

 • Prvá verzia programu.
 • Obsahuje rovnaké funkcie ako Windows Notepad.